ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ยินดีต้อนรับสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของเราได้มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใคร ซึ่งจะทำให้นักเรียนเพียบพร้อมไปด้วยทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย เราสนับสนุนนักเรียนโดยการช่วยพวกเขาให้รู้จักจุดเด่นและพัฒนาความพร้อมสำหรับ “โลกแห่งความเป็นจริง” คณะครูของเราได้รับการฝึกฝนให้เป็นไปตามมาตรฐานของไทยและสากล เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนของเราจะได้รับการศึกษาต่อทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศ เรามี ‘สัญญา’ และข้อตกลง
โควต้ากับหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เราภาคภูมิใจที่สุดที่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาจาก REPS 100% ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย

เมื่อนักเรียนของเราศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พวกเขาจะสามารถเลือก ‘สายการเรียน’ ได้ โดยสามารถเลือกได้ทั้งมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยสายมนุษยศาสตร์จะประกอบด้วยวิชาต่างๆ เช่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ภาษาจีน ธุรกิจ ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ไทย การออกแบบกราฟิก เป็นต้น สายเรียนนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะในด้านการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ ส่วนสายวิทยาศาสตร์จะเป็นหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบเข้มข้น นักเรียนจะได้เรียนรู้วิชาต่างๆ เช่น แคลคูลัส สถิติ ปฏิบัติการเมทริกซ์ พีชคณิตและเรขาคณิตขั้นสูง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ วิชาถอดรหัส และดาราศาสตร์ หลักสูตรนี้ช่วยสงเสริมทักษะด้านการแก้ปัญหา การตอบข้อสงสัยในเชิงวิทยาศาสตร์ และเสริมความสามารถในการตีความข้อมูล

ไม่เพียงแค่สายการเรียนที่นักเรียนเลือกเท่านั้น ทีมครูที่มากไปด้วยความสามารถในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของเรา มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ปลูกฝังนักเรียนให้มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น อีกทั้งมอบทักษะเมื่อวันหนึ่งนักเรียนต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตจริง นักเรียนของเราคือผู้นำในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ,
รูมิ โกช
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย