ทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความโดดเด่นและมีแรงบันดาลใจ แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านวิชาการหรือด้านกีฬา นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในการทดสอบวิชาหลัก จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับ ม.4-ม.6 เป้าหมายหลักของทุนการศึกษานี้ คือเพื่อตระหนักถึงความสำเร็จ อันยอดเยี่ยมของนักเรียน เป็นรางวัลที่เรามอบให้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่หลากหลายและความสามารถที่ได้รับการส่งเสริมภายในตัวนักเรียน