เครื่องแบบนักเรียน

ชั้นเนอสเซอรี่
ชั้นอนุบาล
ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชุดกีฬาสี