สมัครเรียนตอนนี้

ผู้ที่สมัครโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมบ้านฉางทุกคนจะต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัคร ( 1 ใบสมัครต่อนักเรียน 1 คน ) พร้อมเอกสารประกอบที่จำเป็นทั้งหมด ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครหรือรับแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายธุรการวิทยาเขตของเรา

การรับสมัครเรียนจะรวมถึงการที่ท่านจะต้องพบกับหัวหน้าระดับ การสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน ตลอดจนการทดสอบสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกคน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เตรียมเอกสารทั้งหมดที่ทางโรงเรียนร้องขอ หากไม่มีเอกสาร/ข้อมูลดังกล่าว ขั้นตอนการสมัครของท่านอาจล่าช้า

ใบสมัครเรียน

1. ดาวน์โหลด 
2. กรอกและลงนามในเอกสารการสมัครเรียน
   – สำเนาสูติบัตร
   – สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/ผู้ปกครอง
   – สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา
   – สำเนาใบจดทะเบียนสมรสของบิดามารดา
   – ใบเกรด ปพ.1 จากโรงเรียนเก่า
   – ใบเข้ารับการฉีดวัคซีน (เฉพาะ N.1-K.3)
   – รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว 2 ใบ

แบบฟอร์มใบสมัครสามารถส่งด้วยตนเอง ที่อีเมลดังต่อไปนี้