บันทึกข้อตกลง

โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมมีบันทึกข้อตกลง (MoU) กับมหาวิทยาลัยมหิดล (MU) วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมที่นำเสนอภายใต้บันทึกข้อตกลงเหล่านี้คือ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

โปรแกรมนี้สามารถรับปริญญาใบที่ 2 ได้ ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีโดยเป็นโครงการร่วมกับ University of Sussex สหราชอาณาจักร นักศึกษาสามารถเลือกเรียนปี 3 และ 4 ที่ University of Sussex เพื่อให้ได้ปริญญาอีกใบ หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาอาจหางานทำในบริษัทด้านการดูแลสุขภาพและองค์กร R&D ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาล เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมยาทั้งในและต่างประเทศ 

ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาอาจได้รับปริญญาตรีสองใบจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ New York College of Environmental Science and Forestry (SUNY-ESF) ที่เมือง Syracuse รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน

นี่คือปริญญาใบที่2ร่วมกับกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โอกาสในการฝึกงานสำหรับนักศึกษามีอยู่ในอุตสาหกรรมชั้นนำ เช่น Western Digital (Thailand) Co., Ltd. และ Siam Cement Group (SCG) 

นวัตกรรมชีวภาพ

เป็นโปรแกรมสหสาขาวิชาชีพพร้อมปริญญาอีกใบหากท่านเลือกจาก University of Sussex 

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมและข้อมูลวิทยาศาสตร์

นักศึกษาที่มีโอกาส ได้รับปริญญาสองใบจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทั่วไป นักศึกษาจะเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษาและใช้เวลา 4 ภาคการศึกษาปกติแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อเนื่องกัน 4 ภาคเรียนแรก แล้วจึงเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเคอร์ติน 3 ภาคเรียนปกติต่อเนื่องกัน 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (B.BA)

 • บริหารธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การตลาด
 • การเงิน

ศิลปศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตร์ (BA.Sc.)

 • การสร้างสรรค์เทคโนโลยี

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (BF.A)

 • นิเทศน์การออกแบบ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • เคมี
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ฟิสิกส์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการระดับโลก

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรีการจัดการ

 • ปริญญาตรีการจัดการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเดินทางและการบริการ
  วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรกว่า 100 แห่ง

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

 • การจัดการโรงแรม
  โปรแกรมนี้มีความร่วมมือกับ Vatel Hotel and Tourism Business School
  และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน Marco Polo ที่ได้รับรางวัลในโรงเรียน Vatel อื่นๆ
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจในการจัดการแบรนด์หรู
  โปรแกรมนี้เน้นที่การพัฒนากลยุทธ์ของความสัมพันธ์ของแบรนด์และการจัดการอุตสาหกรรมหรูหรา
  โรงเรียนพันธมิตรสำหรับโปรแกรมนี้คือ Paris School of Business ประเทศฝรั่งเศส

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบการสื่อสารดิจิทัล

เป็นหลักสูตร International Double Degree ที่เสนอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมซิตี้ ประเทศอังกฤษ นักเรียนพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการออกแบบภาพเพื่อสร้างเนื้อหาที่หลากหลายตั้งแต่ภาพประกอบไปจนถึงสื่อเชิงโต้ตอบและการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ

ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยบูรพาจะแจ้งโรงเรียนของเราเกี่ยวกับเกณฑ์การรับเข้าเรียน โปรแกรมที่เปิดสอน และการพิจารณาพิเศษที่ทางโรงเรียนกำหนดให้กับนักเรียนของเรา นักเรียนสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากครูแนะแนวมหาวิทยาลัยของโรงเรียน